Statut HKUU Sveti Martin

Napisao : 6.04.2008. | Novosti

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01 i 11/02), Skupština Hrvatske kulturno-umjetničke udruge «Sv. Martin», održana 18.03.2005. godine, u Svetom Martinu na Muri, donijela je

STATUT

Hrvatske kulturno – umjetničke udruge «Sv. Martin»

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad HRVATSKE KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE «SV. MARTIN» (u daljnjem tekstu : Udruga).

Članak 2.

 Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

Članak 3.

 Naziv udruge glasi : HRVATSKA KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA «SV. MARTIN».
Skraćeni naziv Udruge glasi : HKUU «Sv. Martin».
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 4.

 Sjedište Udruge je u Svetom Martinu na Muri, Trg Svetog Martina broj 3.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

 Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 3 cm. Uz obod je ispisan puni naziv, te adresa sjedišta Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 6.

 Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu Udruge.
Obavješćivanje se vrši internim biltenom ili objavom odluka u medijima.
Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 7.
 
 Ciljevi Udruge su poticanje, razvijanje i unapređivanje kulture i očuvanja etno baštine na području mjesta i općine u skladu s općim društvenim interesima.

Članak 8.

 U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7., Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti :
- okupljati građane radi očuvanja i širenja kulturne baštine mjesta i šireg zavičaja
- njegovati izvorne običaje, pjesme i plesove, prikupljanjem, čuvanjem i publiciranjem narodnih pjesama zavičaja
- izvoditi narodne pjesme i plesove novijeg datuma
- organizirati likovne izložbe
- organizirati djelovanje mažoretkinja

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.

 Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Udruzi, i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članstvo može biti redovno, počasno i nominalno.
Redovni članovi udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Nominalni član je osoba bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, te ima sva prava i obveze redovnog člana, osim što nema pravo odlučivati u tijelima Udruge.

Članak 10.

 Osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.
Redovni član je aktivni član s punim opsegom statutom predviđenih prava i obveza.

Članak 11.

 Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Članovi imaju pravo :
- birati i biti birani u tijela Udruge
- sudjelovati u aktivnostima Udruge
Članovi imaju obvezu :
- redovito plaćati članarinu
- poštovati odredbe Statuta
- štititi ugled Udruge

Članak 13.

Članstvo prestaje :
- istupanjem
- neplaćanjem članarine za tekuću godinu
- isključenjem

 Član se može isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled udruge.
 Odluka o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.

Tijela upravljanja Udruge su :
- Skupština
- Predsjednik i dopredsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor

Članak 15.

 Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
 Skupštinu čine svi redovni članovi udruge s pravom glasa, te bez prava glasa nominalni i počasni članovi.

Članak 16.

Skupština udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove :
- donosi Statut i druge akte udruge
- bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika
- donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge
- odlučuje o visini godišnje članarine
- donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge

 Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 10 redovitih članova Udruge.
Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 3. ovog članka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članak 17.

 Skupština punovažno odlučuje ako je zasjedanju nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim u slučaju iz članka 27.; stavak 2.

Članak 18.

 Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednikov mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

Članak 19.

Predsjednik može biti razrješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran :
- na vlastiti zahtjev
- ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

Članak 20.

 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Udruge.
Mandat dopredsjednika traje četiri godine uz mogućnost da ponovno bude biran.
Dopredsjednik može biti razrješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga navedenih u članku 19.

Članak 21.

 Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čine sedam članova koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost da  budu birani ponovno.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 22.

 Upravni odbor :
- priprema nacrt Satuta i drugih akata
- saziva sjednicu skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
- izvršava odluke Skupštine
- prima nove članove i predlaže imenovanje počasnih članova
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 
Članak 23.

 Upravni odbor punovažno odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova  nazočnih članova.

Članak 24.

 Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor broji tri člana.
Mandat članova Nadzornog odobora traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani na tu funkciju.
Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

Članak 25.

 Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz članarine, donacija i poklona.
Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje cilja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
Materijalno i financijsko poslovanje Udruge vodi blagajnik.
U slučaju prestanka Udruge sva imovina postaje imovinom Općine Sveti Martin na Muri.

Članak 26.

 Financijska godina Udruge počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

V. PRESTANAK UDRUGE

Članak 27.

 Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

 Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči. Danom stupanja na snagu Statuta, prestaje vrijediti Statut HKUU od dana 17. siječnja 2003. godine.

U Svetom Martinu na Muri; 18.03.2005.    

nema komentara do sada.

Komentiranje nije omoguceno.

|

Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins